16.09.2020
Upozorňujeme, že nadále platí veškerá opatření vydaná k 1.9.2020 a dále oznamujeme, že v současné době v zařízení není žádný klient ani pracovník s nákazou COVID-19.

01.09.2020
Oznámení platné od 1.9.2020 v souvislosti s nemocí COVID-19

02.06.2020
Krize pominula, děkujeme všem za pomoc při řešení náročné situace, na kterou nebyl nikdo připraven, ale se skvělými/obětavými zaměstnanci jsme ji zvládli výborně. Do dnešního dne nebyl v našem zařízení zaznamenán žádný případ nákazy, nadále probíhá testování zaměstnanců ve stanovených termínech 14 dní. Postupně rušíme nastavená opatření, jsme opatrní ale pozvolna se vracíme zpět k „normálu“. Vážíme si podpory ze stran veřejnosti, opatrovníků a dalších osob či organizací. Moc děkujeme. Chtěli bychom touto cestou všechny informovat o pravidlech, za kterých se mohou v DNSV či v rodinách klientů realizovat návštěvy, blíže viz ZÁKLADNÍ INFO – NÁVŠTĚVY OD 1.6.2020

28.05.2020
OZNÁMENÍ: Na základě rozhodnutí vlády o zrušení mimořádného opatření o zákazu volného pohybu osob oznamujeme občanům města, že od 1.6.2020 budou průchozí branky našeho zařízení opět odemčeny.

18.04.2020
Dne 9.4.2020 vydalo MZ ČR mimořádné opatření týkající se prevence - ochrany ohrožených skupin obyvatel v ČR. Toto opatření se týká i DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU. V rámci prevence před zavlečením nákazy COVID-19 do zařízení DOMOVA jsou realizována preventivní vyšetření, která se týkají všech našich zaměstnanců. Preventivní testování je prováděno každých 14 dní, po domluvě se smluvním lékařem proškolenými zdravotními sestrami domova. K 18.4.2020 bylo celkem testováno již 44 zaměstnanců s negativním výsledkem na nemoc COVID-19. Taktéž do dnešního dne nebyla potvrzena žádná nákaza nemocí COVID-19 u našich klientů. Prosíme veřejnost, aby akceptovala skutečnost, že přítomnost RZP v zařízení DOMOVA je vždy spojena se zhoršeným zdravotním stavem našich klientů, kterým však nemusí být výhradně diagnostikována v současné době ve všech pádech skloňovaná nákaza. Pokud potřebujete konkrétní, na pravdě založenou informaci, rádi Vám ji poskytneme. Telefonní kontakty jsou uvedeny na našich webových stránkách. Děkujeme všem našim zaměstnancům za skvělou práci a veřejnosti za pochopení.

25.03.2020
Domov na Stříbrném Vrchu oznamuje, že k dnešnímu dni (tj.25.03.2020, 10.40hod) nebyl v naší organizaci potvrzen žádný případ nákazy koronavirem způsobujícím nemoc COVID-19, a to ani mezi našimi zaměstnanci, ani mezi našimi klienty. Zaměstnankyně, která podstoupila vyšetření uvedenou nákazou, tak učinila sama, dobrovolně, z opatrnosti a loajality vůči zaměstnavateli, ostatním zaměstnancům a našim klientům, a to přesto, že jí praktický lékař diagnostikoval pouze chřipku bez symptomů nemoci COVID-19. Zároveň bychom rádi ubezpečili veřejnost, že povinnost nosit ochranné prostředky jako jsou roušky, respirátory apod., je v naší organizaci dodržována, když vyjímku z uvedené povinnosti mají naši klienti, pokud se pohybují v prostorách našeho zařízení (potvrzeno odborem sociálních věcí i právníkem).

Rozhovor s ředitelem DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU Tisk článku  

HORSKÝ KURÝR - ČERVEN 2007

V tomto čísle Horského kurýra jsme pro vás připravili další rozhovor. Tentokrát s panem Josefem Grunclem, ředitelem ÚSP v Rokytnici v O. h. 

Pane řediteli, jak to v současné době vypadá s přestavbou ÚSP v Rokytnici v O.h.?

Přestavba celého areálu ústavu se již rozběhla naplno. Na podzim loňského roku byly dokončeny veškeré přípravné práce a zároveň byl vybrán zhotovitel tohoto díla. Stalo se jím na základě výběrového řízení Sdružení REGIO-STAV & NOVOS Praskačka. Koncem ledna letošního roku byla podepsána smlouva o dílo a začátkem února se začalo s vlastní přestavbou. Nejprve na Dolní vilce, pak na Hlavní budově, Kalátově vilce a v březnu byly zahájeny také práce na Nové budově. Práce pokračují s mírným předstihem dle předem schváleného harmonogramu, na čemž se také velkou měrou podepsalo letošní pro stavební práce velmi příznivé zimní počasí. Ukončení přestavby je naplánováno do konce září 2008.
 
Z jakých zdrojů čerpáte finanční prostředky na přestavbu ÚSP?
Celá přestavba je financována z rozpočtu Královéhradeckého kraje – Fondu rozvoje a reprodukce pro odvětví sociálních věcí. Předpokládané celkové výdaje na přestavbu ústavu činí 62 milionů korun.
 
Kde žijí (bydlí) v současné době klientky ÚSP a jak se jim v „dočasném“ domově líbí.
Ještě před vlastním zahájením přestavby byla část klientek našeho ústavu přemístěna natrvalo do jiných zařízení Královéhradeckého kraje. Nám zůstalo celkem 32 klientek, které byly v polovině února dočasně přestěhovány do našeho detašovaného pracoviště v ÚSP Opočno. Přestěhování i dočasný pobyt v tomto zařízení zvládají klientky podle mého názoru dobře, na čemž mají nemalou zásluhu i zaměstnanci našeho ústavu, kteří provoz tohoto „dočasného“ domova zajišťují. Chtěl bych tímto vyjádřit poděkování všem, kteří mají svůj podíl na úspěšném plnění tohoto úkolu. A toto se týká i vedení ÚSP Opočno, které nám vychází všemožně vstříc.
Mohu říci, že naše klientky jsou v novém domově spokojeni, ale přesto říkají, že se už moc těší, až se vrátí zpátky do Rokytnice v O.h.
 
Kolik máte celkem zaměstnanců?
V současné době je u nás zaměstnáno v pracovním poměru 28 zaměstnanců.
 
Byli jste nuceni z důvodu dočasné změny pracoviště ÚSP do Opočna propustit některé stávající zaměstnance?
Před zahájením přemístění bylo rozhodnuto naším zřizovatelem, že se počet zaměstnanců sníží ze 30 na 28. Jelikož v té době odcházely dvě zaměstnankyně do starobního důchodu, nebylo nutné přistoupit k nějakému dalšímu propouštění.
 
Jaká klientela bude nově přestavěný ÚSP v Rokytnici v O.h. využívat a bude se počet klientů navyšovat oproti stávajícímu počtu?
Já se domnívám, že jsou dvě otázky, které veřejnost především zajímají a toto je jedna z nich. Náš ústav, který se v nejbližší době přejmenuje na DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU bude sloužit jako pobytové zařízení pro 50 osob a bude mít registraci na dva druhy sociálních služeb, a to:
1. Domov pro osoby se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Tady je počítáno s tím, že zde bude umístěno přibližně 30 našich stávajících klientek.
2. Domov se zvláštním režimem pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zde bych chtěl podotknout, že v našem zařízení nebudou umístěny osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu závislosti na návykových látkách (tj.především alkoholu a drogách). My počítáme s tím, že v uvedeném domově bude umístěno přibližně 20 klientů, jejichž výběr bude proveden našim zařízením ve spolupráci s příslušnými lékaři na základě sociálního šetření a výběrového řízení. Mohu říci, že zájem o umístění v tomto typu služby u nás projevilo již 25 zájemců. A to do otevření nového zařízení zbývá ještě více než rok.  
 
Budou zde k dispozici nová pracovní místa?
A toto je asi ta druhá otázka, která veřejnost nejvíce zajímá. V současné době probíhají jednání o budoucím personálním obsazení nového zařízení. Současný trend poskytování sociálních služeb a dodržování standardů vyžaduje co nejbližší celodenní kontakt zaměstnanců s klienty. Z tohoto důvodu je nutné dostatečné personální zajištění této služby. Naše představa je, že by se počet zaměstnanců měl zvýšit asi na 45, to je navýšení přibližně o 17 zaměstnanců, z toho bychom chtěli přijmout minimálně 4 muže. Pro práci v sociálních službách je mimo jiné potřeba splnit podmínku odborné způsobilosti. Na jaře příštího roku počítáme s tím, že všem zájemcům zajistíme možnost absolvování akreditačního kurzu.
 
Jaké jsou plány do budoucnosti?
Hlavním úkolem je vybudovat zde domov pro ty, kteří ne svou vinou potřebují naší pomoc a tento domov vybudovat na úrovni 21. století, aby obyvatelé i zaměstnanci tohoto zařízení byli spokojeni a cítili se zde dobře. To je nelehký úkol, ale podle toho jak toto zvládneme, tak nás bude hodnotit i veřejnost a na vztahu veřejnosti k našemu zařízení nám velmi záleží.
Dalším plánem, který již projednáváme s naším zřizovatelem, je vybudování školícího střediska v našich prostorách pro sociální zařízení nejen našeho kraje. Tím bychom otevřeli i možnost pro některé rokytnické podnikatele v oblasti ubytování a stravování.
 
Co byste chtěli vylepšit či změnit?
Plánů je moc, ale chtěl bych se zmínit o jednom. V příštím roce je naplánována změna trasy silnice z Kunvaldu, která u ústavu bude pokračovat přímo k nádraží. Naším přáním je na místě mezi Horní a Kalátovou vilkou zrušit silnici a vytvořit zde park, který by byl přístupný jak naší klientele, tak široké veřejnosti. Veřejnost by tento průchod ústavem mohla využívat ke zkrácení cesty do města a k autobusové zastávce. Nechceme náš ústav uzavírat, ale naopak otevřít se, aby se veřejnost mohla sama přesvědčit o tom, kdo a jak žije v tomto zařízení.
 
 
 
 
 
© 2007 TH SOFT a DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU   
  created by Jiří Trojan 06/2007
počítadlo:279 286