27.03.2019
AKTUÁLNĚ !!! VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE - ZDRAVOTNÍ SESTRA - PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

25.03.2019
DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU POŘÁDÁ PRODEJNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVU DNE 13.4.2019 V PROSTORÁCH DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU. JSTE VŠICHNI SRDEČNĚ VÍTÁNI.

07.07.2017
PO ROCE JSME OPĚT ZOPAKOVALI MÓDNÍ PŘEHLÍDKU V DOMOVĚ ZA ÚČASTI TANEČNÍ SKUPINY ALABAMA...

06.06.2017
I LETOS JSME SE ZÚČASTNILI SPORTOVNÍCH HER V TŘEMOŠNICI U RONOVA.

10.04.2017
PODÍVEJTE SE NA UKÁZKU NAŠICH JARNÍCH VÝROBKŮ...

27.01.2017
PODÍVEJTE SE NA FOTKY Z NAŠÍ PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVY.

Tisk článku  

 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

 

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU Rokytnice v Orlických horách

vyhlašuje výběrové řízení

 

na pracovní pozici: pracovník v sociálních službách

místo výkonu práce: Rokytnice v Orlických horách

platová třída: dle kvalifikace a pracovního zařazení na pozici (5-6 PT)

pracovní poměr: 1,0 úvazku na dobu určitou  (s možností prodloužení)

termín výběrového řízení: 17.6.2019 v 13.00 hod.  v zasedací místnosti DOMOVA NA  STŘÍBRNÉM VRCHU v Rokytnici v O.h.

termín nástupu: 1.7.2019, případně dohodou

Předpoklady:

 • dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyku, státní občanství České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt; stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů

Požadavky:

 • dosažené vzdělání:  dle příslušných § Zákona o sociálních službách
 • znalosti v oblasti:  sociální péče, sociální služby, standardy kvality sociálních služeb, transformace sociálních služeb.
 • požadovaná délka praxe: ---
 • praxe v řídící funkci: ---
 • znalosti zákonů a dalších právních předpisů:

zákon o sociálních službách

vyhláška č. 505/2006 Sb.

 

 

Klíčové kompetence

 • Schopnost empatie - naslouchat, někoho si získat, přesvědčit, motivovat.
 • Schopnost nastavit hranice ve vztahu s klientem, zručnost, ochota, umění respektovat druhého a jeho soukromí.
 • Schopnost rychlého rozhodnutí včetně odpovědnosti za toto rozhodnutí, schopnost odhadnout a vyhodnotit rizika, schopnost najít argumenty.
 • Schopnost zmapovat prostředí, získat informace a vhodně nabídnout pomoc.

 

 • Loajalita.
 • Odpovědnost za svěřené hodnoty.
 • Profesionalita.

 

 • Schopnost týmové práce, schopnost komunikace s ostatními, schopnost přijímat kritiku, schopnost podpořit ostatní, poskytnout zpětnou vazbu.

 

 • Psychická odolnost, schopnost vlastní kontroly.
 • Důslednost, přesnost, samostatnost, flexibilita, kreativita, sebereflexe.
 • Chuť se vzdělávat, umění uplatnit vzdělání v praxi, schopnost postupovat podle nastavených pravidel.

 

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti:

 • dovednost pracovat na PC (Windows, MS Office Word, Excel, Internet a elektronická pošta, správa souborů)

Náplň práce, zejména přímá práce s klientem

 • Vede klienty k samostatnosti v sebeobsluze, podporuje je při běžných úkonech v péči o domácnost a věci osobní potřeby.
 • Klienty vede k udržování a rozvoji návyků osobní hygieny.
 • Motivuje klienty k činnostem směřujícím k začlenění do společnosti.
 • Rozvíjí jejich manuální zručnost
 • Provádí spolu s klienty nákupy ošacení a ostatních potřeb klientů.
 • Jedná s klienty o jejich přáních, potřebách, cílech. Spolupracuje s klíčovým pracovníkem a klientem na tvorbě individuálního plánu, účastní se jeho doplnění a přehodnocení, zpracování krizového plánu klienta.
 • Při výkonu činnosti postupuje v souladu se „Standardy kvality sociálních služeb“, dbá na jejich dodržování, hájí práva a oprávněné zájmy klientů, předchází střetu zájmů.
 • Řídí se platnými směrnicemi a vnitřními předpisy zařízení, dbá na jejich dodržování a podílí se na jejich tvorbě.
 • a další

 

Bližší informace k obsahu práce Vám podá Martina Linertová, personalista, tel.: 494595117, 702 021 507, email: personalista@dnsv.cz

Uzávěrka přihlášek: průběžně do 14.6.2019 možno potvrdit účast telefonicky nebo
e-mailem

Výsledek výběrového řízení bude sdělen po ukončení výběrového řízení telefonicky.

S sebou vezměte:

 • motivační dopis
 • životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, o registraci
 • další doklady o absolvování školení či kurzů
 • uvítáme uvedení telefonického a elektronického kontaktu.

 

                                                                                               Mgr. Eva Fremuthová, MBA

              ředitelka

 

 

 

 

NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU Rokytnice v Orlických horách

nabízí volné pracovní místo

na pracovní pozici: zdravotní sestra
místo výkonu práce: Rokytnice v Orlických horách
platová třída: 10
pracovní poměr: na dobu určitou (s možností prodloužení na dobu neurčitou)
termín nástupu: x

Předpoklady:

 • dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyku, státní občanství České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt; stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů

Požadavky:

 • dosažené vzdělání: způsobilost k výkonu práce všeobecné sestry dle § 5 zákona č. 96/2004 Sb. (SŠ s maturitou, VOŠ, VŠ)
 • znalosti: zdravotní problematika v sociálních službách
 • požadovaná délka praxe: minimálně 1 rok
 • praxe v řídící funkci: ---
 • znalosti zákonů a dalších právních předpisů:

zákon o sociálních službách

vyhláška č. 505/2006 Sb.

zákon o zdraví lidu

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti:

 • dovednost pracovat na PC (Windows, MS Office Word, Excel), internet a elektronická pošta, správa souborů
 • empatie
 • kreativita
 • ochota se dále vzdělávat
 • schopnost samostatného rozhodování ve zdravotnické oblasti
 • schopnost vést zodpovědnost za vlastní rozhodnutí
 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační dovednosti)

Osobnostní předpoklady:

 • rozhodný/á, vysoce odolný/á proti stresu
 • aktivní a výkonný/á
 • autoritativní, cílevědomý/á, profesionální
 • vyjednávací schopnosti, asertivita
 • flexibilní
 • organizační schopnosti

Náplň práce:

 • práce ZS – podávání léků, aplikace inj. i.m., asistence lékaři, úkony ošetřovatelské péče

Bližší informace k obsahu práce Vám podá Martina Linertová, personalista, tel.: 494595117, 702021507, email: personalista@dnsv.cz

Kontakt zasláním motivačního dopisu s životopisem.

 

 

                  Mgr. Eva Fremuthová, MBA           
                                 ředitelka

 

 

 

 

 

 

© 2007 TH SOFT a DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU   
  created by Jiří Trojan 06/2007
počítadlo:222 649