21.07.2022
Výběrové řízení kuchař / kuchařka

21.07.2022
NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA - Pracovník v sociálních službách

30.05.2022
V dubnu 2022 bylo Chráněné bydlení zahrnuto do projektu „Žijeme v komunitě fáze 1“, který je předkládán do Operačního programu Zaměstnanost+, dále jen OPZ. Realizace projektu spočívá v zajištění Chráněného bydlení Náchod, vzniklého Transformací Domova a byla zahájena podpisem protokolu o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově vázaného příspěvku mezi KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM a DOMOVEM NA STŘÍBRNÉM VRCHU.

29.04.2022
NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

17.03.2022
DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU plánuje Taneční akci Rytmus 2022 v termínu 15.9.2022.

17.03.2022
Velikonoční prodejní výstava se koná dne 9.4.2022 v čase 9,00 – 12,00 hodin; 13,00 – 15,00 hodin.

Slavnostní otevření objektu Chráněného bydlení v NáchoděTisk článku  

 

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU pokračuje v dlouhodobém záměru transformace svých pobytových služeb.

 

 

V rámci procesu transformace DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU (DNSV) registroval nové místo poskytování sociální služby Chráněné bydlení (CHB) ve městě Náchod. Objekt nové služby byl zkolaudován v říjnu 2021 s předpokladem zahájení provozu od 1. 2. 2022.

S ohledem na Covid situaci a doporučení orgánů ochrany zdraví management organizace rozhodl o uspořádání slavnostního otevření nové služby etapově v následujících měsících:

Leden

– otevření objektu, kde bude služba poskytována, schůzka se zástupci jednotlivých služeb a třetích zainteresovaných stran, se kterými je či bude navázána spolupráce již v počátku zahájení poskytování služby

Červen

– setkání klientů služby CHB Náchod s představiteli volených orgánů kraje a dalšími hosty, diskuze na téma transformace, sdílení zkušeností klientů …., součástí setkání bude prezentace všech nových služeb Domova. Cílem je ukázat fungující službu se spokojenými klienty, kteří udělali první velký krok.

– slavnostní vyhodnocení procesu transformace DNSV (ukončení projektu transformace Cesta ke kvalitě 1, zhodnocení naplnění cílů)

– vydání brožury

Říjen

– den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb

 

Dne 6. 1. 2022 byl otevřen objekt Chráněného bydlení v Náchodě, za přítomnosti zástupců Královéhradeckého kraje, Města Náchod, investora a zhotovitele

Konferenciérka seznámila přítomné, že se jedná o první dílčí část etapového otevření chráněného bydlení, následně požádala hosty o pár slov a vyzvala je k slavnostnímu přestřižení pásky.

Připravených nůžek se chopili 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pan Pavel Bulíček, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje paní Martina Berdychová, místostarostka města Náchod paní Pavla Maršíková, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje pan Jiří Vitvar, jednatel společnosti zhotovitele pan Pavel Sedláček a ředitelka DOMOVA paní Eva Fremuthová.

Ředitelka DNSV doplnila: Výstavba CHB je součástí projektu transformace DNSV, která probíhá již od roku 2013.  Celkem již bylo zahájeno poskytování služeb chráněného bydlení ve 4 bytech. Nyní byl vystavěn nový objekt v lokalitě Náchod a  shrnula projektové (financování projektů probíhá z operačního programu zaměstnanost a ESF) a další návazné aktivity, které se v rámci období 2013 – 2021 realizovaly:

· 1.1.2009 – otevření DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU Rokytnice v Orlických horách po rekonstrukci

·   11/2013 – 6/2015 Příprava na Transformaci

·   1.1.2016 – otevření 2 bytů CHB Rokytnice v O. h.

·   10/2016 – 9/2019 Transformace DNSV

·   1.1.2019 – otevření 1 bytu CHB Rychnov nad Kněžnou

·   1.7.2019 – otevření 1 bytu CHB Rokytnice v O. h.

·   4/2020 – 3/2022 Cesta ke kvalitě prodloužení do 6/2022

·   1.2.2022 – otevření objektu CHB Náchod

Dodala: Cílem současného projektu Cesta ke kvalitě 1, reg. č.  CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015071, (2020 -2022), který navazuje na dva předchozí projekty, je zvyšovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb, přinášet nové pohledy a podporu v rámci transformace pobytových zařízení sociálních služeb. Do projektu jsou zapojeny všechny registrované sociální služby DNSV – domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální rehabilitace.

Popsala, jak se v procesu Transformace podařilo klienty přiblížit běžnému životu. Za uvedené období opustili pobytovou službu:

V období  11/2013 – 9/2016

·  1 klient do rodinného prostředí

·  2 klienti do CHB Jaroměř

·  4 klienti do CHB Rokytnice v Orlických horách, zřízeného DNSV

V období 10/2016 – 10/2019

·  2 klienti - do místa svého původního bydliště

·  2 klienti do CHB Rychnov nad Kněžnou (od 1. 1. 2019)

·  1 klient na ubytovnu, neboť služba již neplnila účel

·  3 klienti do CHB v Rokytnici v O.h. (1 klient od 1. 7. 2019, od 1.10.2019 dva klienti)

·  1 klient se z CHB Rokytnice v O.h. přestěhoval do CHB v Jičíně, blíže ke své rodině

V roce 2019  

· Probíhala příprava na přechod do běžného života z CHB (2 klienti) – případně do služby podporované bydlení.

· Zažádáno o byt v běžné zástavbě, klient bydlící v CHB je pracovníky podporován v hledání samostatného bydlení.

V roce 2020

· Realizována příprava na přechod do CHB u 3 klientů, kteří čekají na dostavbu CHB Náchod, proběhly revize plánů přechodů.

V roce 2021

· Revize plánů přechodu u 7 klientů, konkrétně u 6 klientů, kteří budou od 1. 2. bydlet v CHB Náchod.

Ředitelka dále informovala o záměrech DNSV:

· Výstavba komunitního bydlení pro 12 osob v Rokytnici v O.h

· Výstavba objektu CHB Nové Město nad Metují

· Výstavba objektu CHB Opočno

 

Závěrem ředitelka popřála klientům, kteří se do prostor nového Chráněného bydlení nastěhují, příjemné bydlení a hodně úspěchů v novém životě.

 

Naše poděkování patří:

· Královéhradeckému kraji a Centru investic, rozvoje a inovací za podporu při realizaci výstavby Chráněného bydlení

· Společnostem CE-ING spol. s r.o a PS Stav Náchod spol. s r.o.  a dalším spolupracujícím firmám za odvedenou práci

· Zaměstnancům DNSV za práci, díky níž jsou klienti průběžně připravováni žít ve službách či bytech s nižší mírou podpory, což se od roku 2013 podařilo u 22 klientů DNSV.

· Městu Náchod za spolupráci v rámci komunitního plánování a zařazení do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro roky 2022 – 2024

                                                                                                   DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU

 

 

© 2007 TH SOFT a DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU   
  created by Jiří Trojan 06/2007
počítadlo:410 132