16.09.2020
Upozorňujeme, že nadále platí veškerá opatření vydaná k 1.9.2020 a dále oznamujeme, že v současné době v zařízení není žádný klient ani pracovník s nákazou COVID-19.

01.09.2020
Oznámení platné od 1.9.2020 v souvislosti s nemocí COVID-19

02.06.2020
Krize pominula, děkujeme všem za pomoc při řešení náročné situace, na kterou nebyl nikdo připraven, ale se skvělými/obětavými zaměstnanci jsme ji zvládli výborně. Do dnešního dne nebyl v našem zařízení zaznamenán žádný případ nákazy, nadále probíhá testování zaměstnanců ve stanovených termínech 14 dní. Postupně rušíme nastavená opatření, jsme opatrní ale pozvolna se vracíme zpět k „normálu“. Vážíme si podpory ze stran veřejnosti, opatrovníků a dalších osob či organizací. Moc děkujeme. Chtěli bychom touto cestou všechny informovat o pravidlech, za kterých se mohou v DNSV či v rodinách klientů realizovat návštěvy, blíže viz ZÁKLADNÍ INFO – NÁVŠTĚVY OD 1.6.2020

28.05.2020
OZNÁMENÍ: Na základě rozhodnutí vlády o zrušení mimořádného opatření o zákazu volného pohybu osob oznamujeme občanům města, že od 1.6.2020 budou průchozí branky našeho zařízení opět odemčeny.

18.04.2020
Dne 9.4.2020 vydalo MZ ČR mimořádné opatření týkající se prevence - ochrany ohrožených skupin obyvatel v ČR. Toto opatření se týká i DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU. V rámci prevence před zavlečením nákazy COVID-19 do zařízení DOMOVA jsou realizována preventivní vyšetření, která se týkají všech našich zaměstnanců. Preventivní testování je prováděno každých 14 dní, po domluvě se smluvním lékařem proškolenými zdravotními sestrami domova. K 18.4.2020 bylo celkem testováno již 44 zaměstnanců s negativním výsledkem na nemoc COVID-19. Taktéž do dnešního dne nebyla potvrzena žádná nákaza nemocí COVID-19 u našich klientů. Prosíme veřejnost, aby akceptovala skutečnost, že přítomnost RZP v zařízení DOMOVA je vždy spojena se zhoršeným zdravotním stavem našich klientů, kterým však nemusí být výhradně diagnostikována v současné době ve všech pádech skloňovaná nákaza. Pokud potřebujete konkrétní, na pravdě založenou informaci, rádi Vám ji poskytneme. Telefonní kontakty jsou uvedeny na našich webových stránkách. Děkujeme všem našim zaměstnancům za skvělou práci a veřejnosti za pochopení.

25.03.2020
Domov na Stříbrném Vrchu oznamuje, že k dnešnímu dni (tj.25.03.2020, 10.40hod) nebyl v naší organizaci potvrzen žádný případ nákazy koronavirem způsobujícím nemoc COVID-19, a to ani mezi našimi zaměstnanci, ani mezi našimi klienty. Zaměstnankyně, která podstoupila vyšetření uvedenou nákazou, tak učinila sama, dobrovolně, z opatrnosti a loajality vůči zaměstnavateli, ostatním zaměstnancům a našim klientům, a to přesto, že jí praktický lékař diagnostikoval pouze chřipku bez symptomů nemoci COVID-19. Zároveň bychom rádi ubezpečili veřejnost, že povinnost nosit ochranné prostředky jako jsou roušky, respirátory apod., je v naší organizaci dodržována, když vyjímku z uvedené povinnosti mají naši klienti, pokud se pohybují v prostorách našeho zařízení (potvrzeno odborem sociálních věcí i právníkem).

Tisk článku  

Zde můžete nahlédnout do dokumentu

- PLÁN KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE 2017 - 2019 
- BROŽURA TRANSFORMACE DNSV 2019

 

 


 

Název projektu:

Transformace DNSV

Registrační číslo:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001858

Příjemce dotace:

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU

Doba realizace:

1. 10. 2016 – 30. 9. 2019

Plánovaná částka:

4.961.220,- Kč

Prioritní osa OPZ:

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Výzva OPZ č.:

37 - Podpora procesu transformace pobytových služeb
a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci

Financování:

Financováno z OPZ a ESF

Cíl projektu:

Cílem projektu je zajistit vhodnou a smysluplnou podporu pro naplánovaný a schválený proces transformace
DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU a vytvořit tím podmínky pro implementaci kroků a opatření schválených
v Transformačním plánu.

Dílčími cíli jsou cíle vzájemně provázaných klíčových aktivit, které kladou důraz a pokrývají vybrané oblasti/potřeby
realizace transformačního plánu.

Cílová skupina projektu:

 • poskytovatel sociální služby – DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU
 • sociální pracovníci (dle zák. 108/2006 Sb.)
 • pracovníci v soc. službách (dle zák. 108/2006 Sb.)

Klíčové aktivity:

 • KA 1 - Proces transformace a jeho strategická podpora
 • KA 2 - Nastavení vnitřních pracovních postupů a pravidel pro nové služby
 • KA 3 - Zajištění přechodu uživatelů

Hlavní výstupy:

 • Revize a případná aktualizace: transformační plán, metodika procesu transformace
  a/nebo formulovaná doporučení
 • Plán činností – Specifikace úkolů a činností TP pro roky 2017, 2018, 2019 a 2020
 • Evaluační zpráva (minimálně ve formě dotazníku „Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace“)
 • dotazník „Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace“ (www.trass.cz), pokud poskytovatel dotace neurčí jiný dotazník/dokument nebo způsob- produkt - indikátor
 • Plán komunikační strategie - produkt – indikátor
  • popř. informační materiály ke komunikační strategii vč. informační brožury
 • Zpracované vnitřní pracovní postupy a pravidla pro nové služby
 • Plány přechodu pro vybrané uživatele

Očekávané změny a přínosy:

 • informování veřejnosti a zainteresovaných stran, snížení rizika nepřijetí uživatelů do komunity
 • pracovníci si budou vědět rady, jak postupovat při realizaci transformace, vč. přechodu uživatelů
  do nových služeb a informování veřejnosti a snižování předsudků; a budou k tomu mít odpovídající
  podklady a dokumentaci (metodiky, pracovní postupy, plány)
 • pracovníci budou chápat princip transformace a jeho význam, zvýší se jim znalosti a kompetence
 • prostřednictvím připravených pracovníků dostanou uživatelé cílenou a efektivní podporu nezbytnou
  pro jejich sociální začlenění;
 • proces transformace a přechod uživatelů nebude nahodilý, bude probíhat koordinovaně a na základě
  skutečných potřeb a naplánovaných kroků

 

 

© 2007 TH SOFT a DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU   
  created by Jiří Trojan 06/2007
počítadlo:279 277