27.09.2021
Vstup do budov zařízení

17.06.2021
INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM PLATNÉ OD 8.6.2021 JSOU ULOŽENY V NABÍDCE ZÁKLADNÍ INFORMACE.

05.05.2021
!!!VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO!!! - ZDRAVOTNÍ SESTRA

27.04.2021
INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM V ZAŘÍZENÍ PLATNÉ OD 12.4.2021 JSOU ULOŽENY V ZÁKLADNÍCH INFORMACÍCH

11.02.2021
ZÁKAZ NÁVŠTĚV OD 11.2.2021

12.01.2021
NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ KHS HRADEC KRÁLOVÉ ZE DNE 12.1.2021 JE DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ. Bližší informace podá ředitelka Domova Mgr. Eva Fremuthová, MBA, tel.č. 739 460 286

Tisk článku  

Zde můžete nahlédnout do dokumentu

- PLÁN KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE 2017 - 2019 
- BROŽURA TRANSFORMACE DNSV 2019

 

 


 

Název projektu:

Transformace DNSV

Registrační číslo:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001858

Příjemce dotace:

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU

Doba realizace:

1. 10. 2016 – 30. 9. 2019

Plánovaná částka:

4.961.220,- Kč

Prioritní osa OPZ:

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Výzva OPZ č.:

37 - Podpora procesu transformace pobytových služeb
a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci

Financování:

Financováno z OPZ a ESF

Cíl projektu:

Cílem projektu je zajistit vhodnou a smysluplnou podporu pro naplánovaný a schválený proces transformace
DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU a vytvořit tím podmínky pro implementaci kroků a opatření schválených
v Transformačním plánu.

Dílčími cíli jsou cíle vzájemně provázaných klíčových aktivit, které kladou důraz a pokrývají vybrané oblasti/potřeby
realizace transformačního plánu.

Cílová skupina projektu:

 • poskytovatel sociální služby – DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU
 • sociální pracovníci (dle zák. 108/2006 Sb.)
 • pracovníci v soc. službách (dle zák. 108/2006 Sb.)

Klíčové aktivity:

 • KA 1 - Proces transformace a jeho strategická podpora
 • KA 2 - Nastavení vnitřních pracovních postupů a pravidel pro nové služby
 • KA 3 - Zajištění přechodu uživatelů

Hlavní výstupy:

 • Revize a případná aktualizace: transformační plán, metodika procesu transformace
  a/nebo formulovaná doporučení
 • Plán činností – Specifikace úkolů a činností TP pro roky 2017, 2018, 2019 a 2020
 • Evaluační zpráva (minimálně ve formě dotazníku „Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace“)
 • dotazník „Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace“ (www.trass.cz), pokud poskytovatel dotace neurčí jiný dotazník/dokument nebo způsob- produkt - indikátor
 • Plán komunikační strategie - produkt – indikátor
  • popř. informační materiály ke komunikační strategii vč. informační brožury
 • Zpracované vnitřní pracovní postupy a pravidla pro nové služby
 • Plány přechodu pro vybrané uživatele

Očekávané změny a přínosy:

 • informování veřejnosti a zainteresovaných stran, snížení rizika nepřijetí uživatelů do komunity
 • pracovníci si budou vědět rady, jak postupovat při realizaci transformace, vč. přechodu uživatelů
  do nových služeb a informování veřejnosti a snižování předsudků; a budou k tomu mít odpovídající
  podklady a dokumentaci (metodiky, pracovní postupy, plány)
 • pracovníci budou chápat princip transformace a jeho význam, zvýší se jim znalosti a kompetence
 • prostřednictvím připravených pracovníků dostanou uživatelé cílenou a efektivní podporu nezbytnou
  pro jejich sociální začlenění;
 • proces transformace a přechod uživatelů nebude nahodilý, bude probíhat koordinovaně a na základě
  skutečných potřeb a naplánovaných kroků

 

 

© 2007 TH SOFT a DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU   
  created by Jiří Trojan 06/2007
počítadlo:340 783