25.03.2020
Domov na Stříbrném Vrchu oznamuje, že k dnešnímu dni (tj.25.03.2020, 10.40hod) nebyl v naší organizaci potvrzen žádný případ nákazy koronavirem způsobujícím nemoc COVID-19, a to ani mezi našimi zaměstnanci, ani mezi našimi klienty. Zaměstnankyně, která podstoupila vyšetření uvedenou nákazou, tak učinila sama, dobrovolně, z opatrnosti a loajality vůči zaměstnavateli, ostatním zaměstnancům a našim klientům, a to přesto, že jí praktický lékař diagnostikoval pouze chřipku bez symptomů nemoci COVID-19. Zároveň bychom rádi ubezpečili veřejnost, že povinnost nosit ochranné prostředky jako jsou roušky, respirátory apod., je v naší organizaci dodržována, když vyjímku z uvedené povinnosti mají naši klienti, pokud se pohybují v prostorách našeho zařízení (potvrzeno odborem sociálních věcí i právníkem).

17.03.2020
UZAVŘENÍ BRANEK DOMOVA - DO ODVOLÁNÍ JSOU UZAMČENY VŠECHNY BRANKY DOMOVA.

03.03.2020
Z důvodu opatření týkající se virového onemocnění se nebude konat jarní výstava v Domově. Děkujeme za pochopení.

03.03.2020
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z KHS Hradec Králové

03.03.2020
KRITÉRIA HODNOCENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19

03.03.2020
DŮLEŽITÉ!!! INFORMACE K PREVENCI PROTI INFEKČNÍMU ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Tisk článku  

Zde můžete nahlédnout do dokumentu

- PLÁN KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE 2017 - 2019 
- BROŽURA TRANSFORMACE DNSV 2019

 

 


 

Název projektu:

Transformace DNSV

Registrační číslo:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001858

Příjemce dotace:

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU

Doba realizace:

1. 10. 2016 – 30. 9. 2019

Plánovaná částka:

4.961.220,- Kč

Prioritní osa OPZ:

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Výzva OPZ č.:

37 - Podpora procesu transformace pobytových služeb
a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci

Financování:

Financováno z OPZ a ESF

Cíl projektu:

Cílem projektu je zajistit vhodnou a smysluplnou podporu pro naplánovaný a schválený proces transformace
DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU a vytvořit tím podmínky pro implementaci kroků a opatření schválených
v Transformačním plánu.

Dílčími cíli jsou cíle vzájemně provázaných klíčových aktivit, které kladou důraz a pokrývají vybrané oblasti/potřeby
realizace transformačního plánu.

Cílová skupina projektu:

 • poskytovatel sociální služby – DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU
 • sociální pracovníci (dle zák. 108/2006 Sb.)
 • pracovníci v soc. službách (dle zák. 108/2006 Sb.)

Klíčové aktivity:

 • KA 1 - Proces transformace a jeho strategická podpora
 • KA 2 - Nastavení vnitřních pracovních postupů a pravidel pro nové služby
 • KA 3 - Zajištění přechodu uživatelů

Hlavní výstupy:

 • Revize a případná aktualizace: transformační plán, metodika procesu transformace
  a/nebo formulovaná doporučení
 • Plán činností – Specifikace úkolů a činností TP pro roky 2017, 2018, 2019 a 2020
 • Evaluační zpráva (minimálně ve formě dotazníku „Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace“)
 • dotazník „Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace“ (www.trass.cz), pokud poskytovatel dotace neurčí jiný dotazník/dokument nebo způsob- produkt - indikátor
 • Plán komunikační strategie - produkt – indikátor
  • popř. informační materiály ke komunikační strategii vč. informační brožury
 • Zpracované vnitřní pracovní postupy a pravidla pro nové služby
 • Plány přechodu pro vybrané uživatele

Očekávané změny a přínosy:

 • informování veřejnosti a zainteresovaných stran, snížení rizika nepřijetí uživatelů do komunity
 • pracovníci si budou vědět rady, jak postupovat při realizaci transformace, vč. přechodu uživatelů
  do nových služeb a informování veřejnosti a snižování předsudků; a budou k tomu mít odpovídající
  podklady a dokumentaci (metodiky, pracovní postupy, plány)
 • pracovníci budou chápat princip transformace a jeho význam, zvýší se jim znalosti a kompetence
 • prostřednictvím připravených pracovníků dostanou uživatelé cílenou a efektivní podporu nezbytnou
  pro jejich sociální začlenění;
 • proces transformace a přechod uživatelů nebude nahodilý, bude probíhat koordinovaně a na základě
  skutečných potřeb a naplánovaných kroků

 

 

© 2007 TH SOFT a DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU   
  created by Jiří Trojan 06/2007
počítadlo:250 668