27.09.2021
Vstup do budov zařízení

17.06.2021
INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM PLATNÉ OD 8.6.2021 JSOU ULOŽENY V NABÍDCE ZÁKLADNÍ INFORMACE.

05.05.2021
!!!VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO!!! - ZDRAVOTNÍ SESTRA

27.04.2021
INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM V ZAŘÍZENÍ PLATNÉ OD 12.4.2021 JSOU ULOŽENY V ZÁKLADNÍCH INFORMACÍCH

11.02.2021
ZÁKAZ NÁVŠTĚV OD 11.2.2021

12.01.2021
NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ KHS HRADEC KRÁLOVÉ ZE DNE 12.1.2021 JE DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ. Bližší informace podá ředitelka Domova Mgr. Eva Fremuthová, MBA, tel.č. 739 460 286

Úhrada za službuTisk článku  

Komplex sociálních služeb je poskytován v DOMOVĚ NA STŘÍBRNÉM VRCHU
v Rokytnici v Orlických horách, Stříbrný vrch 199.

Služba se poskytuje po dobu platnosti Smlouvy o poskytování služby.

Úhrada za službu.
     Klient dokládá výši svého příjmu ve smyslu § 7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu v případě, že  má tato vliv na stanovení úhrady za pobyt. Pokud klient uvede, že jeho finanční prostředky mu dovolují uhradit plnou výši úhrady za pobyt, potvrdí čestným prohlášením tuto skutečnost, je vyměřena plná úhrada za poskytovanou službu. Každý klient je upozorněn, že pokud jeho příjmy nedostačují k plné úhradě za službu, může požádat o přepočtení úhrady.  Výši příjmu, která by měla vliv na upravenou- sníženou výši úhrady je klient povinen doložit při nástupu do domova a dále při každé změně příjmu. V případě, že klient, který nehradí plnou úhradu nedoloží či zamlčí skutečnosti, které mají vliv na stanovení výše úhrady, bude toto posuzováno jako porušení smluvního vztahu, což je jeden z důvodů ukončení poskytované služby a vypovězení smlouvy. (Odstavec IX. této smlouvy: Výpovědní důvody a výpovědní lhůty).
     Klient je povinen uhradit stanovenou a ve smlouvě uvedenou částku dle data splatnosti uvedeného ve smlouvě, v odůvodněných případech (převážně při nástupu klienta do zařízení-nevyřízený/nepřeposlaný důchod, převádění důchodu na hromadný seznam, PnP v jednání, atd.) je povolena výjimka uhradit částku do konce měsíce následujícího po měsíci, za který úhrada náleží.
     Klient  je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních  službách.

     Poskytovatel může rozhodnout o změně výše úhrady. Tento změnu oznámí klientovi nejpozději měsíc před plánovanou změnou. Pokud nastanou okolnosti, za kterých není možné v měsíčním předstihu sdělit klientovi, jeho zákonnému zástupci výši upravené částky, je tento informován o skutečnosti, že dojde ke změně výše úhrady a částka je sdělena v nejbližším možném termínu. Změna výše úhrady bude odsouhlasena oběma smluvními stranami písemně-formou dodatku ke smlouvě, který se stává její nedílnou součástí. Dodatky jsou číslovány vzestupně a obě smluvní strany je potvrdí  podpisem.

     Pokud klient neuhradí stanovenou úhradu za poskytované služby, je tento nedoplatek veden v operativní evidenci poskytovatele jako pohledávka. Klient se zavazuje uhradit tuto pohledávku. Pokud nebude tato pohledávka uhrazena po dobu poskytování služby je i přesto klientem uznána jako oprávněná a vymahatelná. O uznání výše pohledávky je sepsána Dohoda o uznání dluhu, která je pravidelně při měsíčním vyúčtování služby aktualizována a spolu se splátkovým kalendářem dlužníkem odsouhlasena podpisem.

Úhrada za služby je upravena ve Smlouvě o poskytování služby skládá se z těchto položek:

  • ubytování
  • stravování
  • příspěvek na péči /samostatná položka úhrady/

            Částky za ubytování jsou stanoveny s ohledem na velikost pokoje, příslušenství a počet lůžek na pokoji.

     Částka za stravu je stanovena jednotně, je  tvořena cenou potravin a režijními náklady. Poskytovatel může klientovi zajistit kromě stravy racionální také tyto základní diety: diabetickou, žlučníkovou, redukční, bílkovinnou případně kombinaci dvou z těchto diet.

     Zařízení poskytuje klientům 3 hlavní jídla a 1 vedlejší denně odpovídající zásadám racionální výživy, s ohledem na počet odebraných jídel a jejich cenovou relaci.

Ve stravě jsou zahrnuty druhé večeře pro klienty s diabetickou stravou. Dietní strava se podává dle doporučení lékaře.

     Pro informování zájemců, klientů a dalších osob o výši úhrady je používána celková částka, jednotlivé propočty ceny potravin a režijních nákladů jsou uvedeny v pracovním postupu: Stravovací jednotka a kalkulace cen obědů, která je na vyžádání je předložena klientovi či opatrovníkovi vedoucí úseku přímé péče, sociální pracovnicí nebo ředitelkou.

     Příspěvek na péči -  je dávka, kterou vyplácí od 1.1.2012 Úřad práce. Tato dávka je přiznána klientovi a náleží poskytovateli služeb nebo osobě, která o zdravotně postiženého pečuje, viz. § 73, odst.4a zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Částky tedy v případě péče o klienta umístěného v zařízení sociální péče náleží tomuto zařízení v přiznané výši.

 

typ pokoje

 

Cena   Kč/den

Strava Kč/den

Celkem Kč/den

Celkem měsíčně

1 lůžkový pokoj 210,- 145,- 355,- 10.650,-
2 lůžkový pokoj 190,- 145,- 335,- 10.050,-
3 lůžkový pokoj 170,- 145,- 315,- 9.450,-

BYT - CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

1 lůžkový pokoj
se společným sociálním zařízením (vana + WC)

140,- 95,- 235,- dle dnů
v měsíci

V souladu se zákonem č.108/2006 Sb. musí po úhradě za ubytování a stravu klientovi zůstat alespoň
15 % jeho celkového příjmu.

Úhrada za další fakultativní služby:
Poskytovatel v současné době fakultativní služby neposkytuje.

Výpočet celkové úhrady.

     Celková úhrada je uvedena ve Smlouvě o poskytování služby.
Celkovým příjmem se rozumí částka důchodu, včetně dalších příjmů (dividendy, úroky z vkladů, dědictví, atd.), které jsou klientovi vyplaceny hotově či připsány bezhotovostně na jeho účet.

Při výpočtu výše úhrady se vychází z částek za bydlení (velikosti a vybavení přiděleného pokoje) a stanovené ceny za stravu.

     Z celkových příjmů klienta je vypočtena  částka 15% , která musí být zachována. Částku minimálního zůstatku 15% odečteme od celkových příjmů klienta a vypočtená suma je základem pro výpočet úhrady za pobyt. Vypočtená výše úhrady je v případě desetinného čísla zaokrouhlena na celé koruny matematicky (0,0-0,49 dolů a 0,50-0,99 nahoru).

     Nastoupí-li klient do služby v průběhu  měsíce,  je úhrada vypočtena z částky důchodu a dalších příjmů, které mu jsou v tomto měsíci přiznány.

Úhrada za pobyt je vypočtena za celý kalendářní měsíc a uvedena v tabulce ve Smlouvě o poskytování služby.

Nastoupí-li klient do služby od 1. dne měsíce je hrazena částka za celý měsíc.

     Nastoupí-li klient do zařízení v průběhu měsíce, je částka propočtena na jednotlivé dny, které klient službu odebíral a uvedena ve Smlouvě pod tabulkou měsíčního výpočtu úhrady. Úhrada za část měsíce je počítána z plné úhrady za pobyt (1/30 plné úhrady x počet dní) s ohledem na zachování zůstatku 15% veškerých příjmů klienta.

     Nastoupí-li do služby klient, který přechází z jiného zařízení sociálních služeb a nemá jiné příjmy-pouze důchod, může zařízení zohlednit úhradu  tak, aby součet úhrad daného měsíce nepřekročil výši jeho příjmů s ohledem na zachování zůstatku 15% celkových  příjmů.           

     Úhrada za kalendářní měsíc je stanovena z denní částky za ubytování  + stravování, násobena počtem dní dle ceníku ( u celoročního pobytu 30 dní).

     Pokud klientovi po zaplacení celkové úhrady za kalendářní měsíc nezůstane částka ve výši alespoň 15% jeho měsíčního příjmu, částka úhrady mu bude úměrně snížena.


Úhrada rozdílu mezi plnou a skutečně stanovenou částkou

     U klientů, kteří nemají finanční prostředky na zaplacení plné výše úhrady za pobyt je možné tento rozdíl doplatit na základě uzavření smlouvy o doplatku mezi plnou a sníženou výší úhrady za služby.

Tato smlouva je uzavřena mezi poskytovatelem služby a osobou, která se zavazuje částku hradit.

     Součástí smlouvy o doplatku je ujednání, jakou formou bude poměrná část v případě nepřítomnosti klienta v zařízení formou vratky vyúčtována.

1/ částka je přičtena ke stanovené výši úhrady a poměrná část z celkové zaplacené úhrady je zaslána klientovi na účet dle ujednání,
2/ poměrná část doplatku je zasílána na účet osobě, která doplatek hradí
3/ jiné ujednání

Změna výše úhrady za služby.

      V případě zvýšení důchodů klientů je částka úhrady přepočtena za měsíc, ve kterém byla klientovi částka důchodu zvýšena (př. zvýšení důchodu v lednu - přepočet od ledna).

      Má-li klient jiné další příjmy (úroky nad částku 10,-Kč, dividendy, dědictví,…) je výše úhrady přepočtena následující měsíc po měsíci, ve kterém finance obdržel a nahlásil. Tyto příjmy jsou započítány pouze jako jednorázové, výše úhrady se tedy následující měsíc snižuje na původní částku.(př.úroky v lednu, navýšení úhrady od měsíce února, snížení úhrady od měsíce března).

     Pokud jsou předem známé úroky z jednotlivých vkladů připsány na jednotlivé účty ve více termínech, je  součet všech částek úroků zohledněn po připsání posledního úroku. ( úrok v měsíci lednu, další úrok v měsíci březnu - součet je připočten v měsíci dubnu a úhrada od měsíce dubna přepočtena - zvýšena, od měsíce května je snížena).

     Pokud jde o započítávání úroků z vkladů v malých položkách (do 20,-korun měsíčně), lze zohledňovat částky např. za čtvrtletí, případně i za pololetí. Tento postup je předem dohodnut s klientem, případně jeho opatrovníkem. Klient případně opatrovník vyplní čestné prohlášení o dalších příjmech, za stanovené období př. 4 měsíců, současně je informován o způsobu započtení těchto částek do celkových příjmů  a podpisem ztvrdí: Souhlasím s tímto způsobem započtení částek úroků do mých celkových příjmů a přepočtem výše úhrady uvedené ve formuláři.

     Př: úrok za měsíc říjen činí 7,- korun, za měsíc listopad 9,- korun a za prosinec  11,- korun. Na základě čestného prohlášení klienta započítáme v měsíci lednu částku  27,- korun (za 9-12/2015)  jako další příjem, přepočítáme výši úhrady za pobyt  a v měsíci únoru úhradu snížíme.

     Postup součtu úroků za období 4 měsíců je stanoven z důvodu zachování pravidla efektivnosti a hospodárnosti: Pokud  bychom přepočítávali příjem u tohoto klienta každý měsíc, úhrada by byla povýšena o řádově 6-8 korun měsíčně a výdaje spojené s vydáním dodatku o změně výše úhrady včetně poštovného by byly podstatně vyšší.

     Postup započítávání částky úroků nad 10,-Kč je stanoven z důvodu zachování pravidla efektivnosti a hospodárnosti: finanční výdaje na zpracování dodatku smlouvy a poštovné přesahují částku 10,-Kč.

     Pokud klient pracuje a za odvedenou práci dostává výplatu, výši měsíční výplaty nám oznámí v případě, že má tato vliv na stanovení výše úhrady za pobyt a tato je přepočítána.                                               

Výběr úhrady za služby

Způsob úhrady za služby je stanoven ve Smlouvě o poskytování služby.

Výpočet úhrady za dobu nepřítomnosti klienta, dále jen vratka.

Částka vratky se skládá z těchto položek:

Strava: 100 % hodnoty potravin
             50%  režijní náklady

Bydlení: 20% částky za ubytování
Příspěvek na péči: 1/30 celkové částky denně

     V případě, kdy klient hradí z důvodu zůstatku 15% celkových příjmů sníženou částku za služby, je při propočtu vratky vycházeno ze skutečné výše úhrady dle uzavřené smlouvy a částka je úměrná snížené platbě. (Částka je přepočtena na procenta).

Část úhrady za dobu nepřítomnosti.
     Část úhrady klienta za dobu jeho předem oznámeného pobytu mimo zařízení (dále jen vratka) se vyplácí vždy za celý předem odhlášený den, tj. za den, ve kterém klient neodebere žádné jídlo.(Výjimku tvoří neočekávaný odjezd klienta do zdravotnického zařízení). Za celý den se považuje den od 00,00 hodin do 24,00 hodin. Částky za jednotlivá jídla části dne se nevracejí.

Způsob odhlašování stravy je součástí tohoto postupu, se kterým je klient nebo opatrovník seznámen před podpisem smlouvy.

     Poskytovatel je po dohodě s klientem, jeho zákonným zástupcem (pokud klient, jeho zákonný zástupce toto požaduje) povinen předložit klientovi, který byl předešlý měsíc mimo DOMOV,  písemné vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc, vratky jsou zasílány dle předchozího písemného souhlasu klienta či zákonného zástupce. Poštovné hradí klient.

Vratky za pobyt se zpracovávají měsíčně do 25tého dne měsíce následujícího na základě těchto podkladů:
- stav strávníků
- nahlášení termínu dovolenky
- odchod na dovolenku (do zdrav.zařízení)
- návrat z dovolenky

     Za správnost a včasné předání těchto podkladů je zodpovědný sociální pracovník, za správnost celkových počtů je zodpovědná vedoucí stravování, která nahlásí po ukončení měsíce stav klientů a jejich nepřítomnosti sociálnímu pracovníkovi k dalšímu zpracování.

     Vratky jsou zaúčtovány do základního účetnictví zařízení účetním předpisem dle podkladu, který zpracuje po ukončení zpracovávaného měsíce nejpozději do 25tého dne měsíce následujícího (není-li ve Smlouvě stanoveno jinak)  sociální pracovník a předá na ekonomický úsek. Ekonom odešle částky nebo dá písemný příkaz k uhrazení do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který částky náleží.     

Výpočet vratek:
1/ při  pobytu  klienta v rodině, u příbuzných, známých je vratka ošetřovného s případnou vratkou dávky  Příspěvek na péči (1/30xden) - (dále jen PnP), poukázána na místo pobytu nebo na vkladní knížku - dle platných ustanovení Smlouvy o poskytování služby
2/ při  pobytu  klienta v nemocnici je vratka ošetřovného  a PnP poukázána na vkladní knížku klienta nebo převedena do finančních depozit klienta - dle platných ustanovení Smlouvy o poskytování služby
3/ při  pobytu  klienta mimo zařízení bez doprovodu pracovníků zařízení, je vratka ošetřovného a Pnp poukázána na vkladní knížku klienta nebo převedena do finančních depozit klienta - dle platných ustanovení Smlouvy o poskytování služby
4/ při  pobytu  klienta mimo zařízení s doprovodem pracovníků zařízení, je vratka ošetřovného poukázána na vkladní knížku klienta nebo převedena do finančních depozit klienta, částka PnP je ponechána zařízení - dle platných ustanovení Smlouvy o poskytování služby
5/ při  sportovním - reprezentačním pobytu  klienta mimo zařízení s doprovodem pracovníků zařízení, kdy je pobyt hrazen zařízením, vratka ošetřovného nenáleží, částka  je ponechána zařízení         

     V souladu s platnou legislativou je výplata příspěvku na péči v případě pobytu klienta ve zdravotnickém zařízení déle než 1 kalendářní měsíc zastavena příslušným úřadem od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala. 

Vratky příspěvku na péči, který byl zpětně přiznán v průběhu poskytování služby jsou účtovány takto:

Po předložení rozhodnutí o přiznání PnP klientem vytiskne sociální pracovník soupis dnů pobytu klienta mimo zařízení, za které náleží vratka PnP. Společně s ekonomem vyčíslí k poslednímu dni měsíce, kdy byla klientem oznámena změna výše příjmů částku PnP, která za dobu pobytu klienta náleží zařízení.

1/ Klient písemně vyčíslenou a poskytovatelem předloženou částku PnP uhradí:
- bezhotovostně - převodem na provozní účet zařízení
- hotově – do provozní pokladny

2/ V případě, kdy je zpětně přiznaná částka PnP poukázána na provozní účet, odešle ekonom rozdíl mezi celkově připsanou a vyčíslenou částkou  PnP, která náleží zařízení  klientovi na účet (VK) nebo poukáže do depozitní pokladny.

     Vratky mohou být v odůvodněných případech vypláceny zálohově, případný doplatek by měl být vyrovnán do konce měsíce následujícího po zúčtovaném období, případně do 30 dnů po jejich zjištění. Za odeslání doplatků odpovídá ekonom.

Platby vratek jsou prováděny:
- bezhotovostně - převodem na vkladní knížky klientů
   (pobyt v nemocnici, lázních, rekreace klientů)
- hotově – do centrální pokladny klientů
   (u klientů, kteří nevlastní vkladní knížku)
- složenkou prostřednictvím České pošty – vratka je odesílána na adresu pobytu klienta (příbuzným)
- hotově k rukám klienta či zákonného zástupce

     Vratky jsou vypláceny za předpokladu, že nejsou evidovány žádné pohledávky vůči zařízení u konkrétní osoby, v opačném případě je možné na základě písemného informovaného souhlasu klienta či opatrovníka zúčtovat tuto vratku oproti pohledávce klienta.

     Soupis pohledávek zařízení vůči klientům (opatrovníkům) sestavený ke konci běžného měsíce zpracuje a předá ekonom organizace vždy do konce měsíce následujícího sociálnímu  pracovníkovi, který je odpovědný za vymáhání pohledávek.

Stanovení způsobu oznámení pobytu mimo zařízení a odhlašování stravy

     V souladu se zákonem č.108/2006 Sb. O sociálních službách stanovuji způsob oznamování pobytu mimo zařízení a odhlašování stravy takto:

     Za předem oznámený pobyt mimo zařízení se považuje oznámení ústní, písemné nebo telefonické, nejméně jeden pracovní den do 12,00 hod. před odchodem na tento pobyt.

     Oznámení se eviduje na tiskopisech zařízení k tomuto účelu vyhotovených, zápis provede pracovník, který oznámení přijal, hlášení předá pověřený pracovník vedoucí stravování, vždy do 10,00 hodin dne předcházejícího. (Hlášení jsou zakládána u evidence stravy, která je podkladem pro úhrady za pobyt).

     Za evidenci pobytů klientů mimo zařízení je odpovědná vedoucí stravování, za seznámení klientů a opatrovníků s tímto pracovním postupem sociální pracovník.

 

                                                                                            Mgr.Eva Fremuthová, MBA
                                                                                                  ředitelka DOMOVA                   

                                                                                             

© 2007 TH SOFT a DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU   
  created by Jiří Trojan 06/2007
počítadlo:340 782